تعرفه سرویس های اینترنت وایرلس

ترافیک های اعلام شده داخلی می باشند.

ترافیک سایت های داخلی (سایت ها و اپلیکیشن هایی که سرور آنها در داخل کشور میزبانی می شود) که نام آنها در این لیست درج شده است، بصورت یک چهارم ترافیک سایت های بین الملل، محاسبه می شود.
منظور از ترافیک بین الملل، سایت ها و اپلیکیشن هایی است که سرور آنها در خارج از کشور میزبانی می شود مانند اینستاگرام، تلگرام، گوگل و....
ترافیک  بین الملل با ضریب چهار کسر می شود.